Opodatkowanie handlu wielkopowierzchniowego

Według ostatnich informacji koncepcja podatku od sklepów wielkopowierzchniowych ma zostać zastąpiona podatkiem od obrotów, który progresywnie ma opodatkować obrót bez względu na formę prowadzenia handlu – w ten sposób obciążone mają zostać zarówno „normalne” sklepy, jak i handel internetowy.

Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Podatek od sprzedaży detalicznej także od sklepów internetowych

Jednakże opodatkowanie obrotu kryje w sobie pewną niebezpieczną pułapkę. Obrót są to bowiem wpływy brutto lub należności brutto ze sprzedaży towarów czy usług dostarczonych przez dany podmiot gospodarczy. Jednakże wpływy ze sprzedaży to nie dochód, a pamiętajmy, że istotą podatku jest redystrybucja dochodów – ściśle biorąc jest to jedna strona tej redystrybucji, bo funkcję redystrybucyjną realizuje budżet państwa: państwo przejmuje część dochodów po to, by wygenerować dzięki tym środkom inne dochody – części członków społeczności, zatrudnionej w sferze budżetowej lub zawierającej z państwem różne kontrakty (wydatki budżetowe w sektorze przedsiębiorstw rynkowych).

Dochód to wpływy minus koszty: nabycia towarów u producenta i hurtownika, koszty personelu, energii, ochrony, transportu, reklamy itd. O tym, jak się ma dochód do obrotów mówi tzw. współczynnik rentowności obrotu brutto.

Współczynnik rentowności obrotu jest różny gałęziowo, terytorialnie, zmienny w czasie. Statystyki GUS podają (w Biuletynie Miesięcznym GUS) współczynniki rentowności obrotu w różnych gałęziach gospodarki. Na przykład w produkcji farmaceutyków wynosił w pierwszym kwartale 2015 r. 14,1%; w zaopatrywaniu w energię elektryczną, wodę i gaz w pierwszym półroczu 2015 r. 14,3%; w produkcji mebli w 2014 r. wynosił 5,8%, a w 2015 r. ponad 6%.

Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm

Ale w handlu detalicznym wynosił w pierwszym półroczu 2015 r. 1%, podczas gdy w pierwszym kwartale tego roku minus 0,1% (to oznacza stratę!); dla pierwszego półrocza 2014 r. wynosił 1,2%, podczas gdy dla trzech kwartałów 0,2% a dla całego roku 1,5%. Tymczasem w handlu hurtowym wskaźnik rentowności obrotu kształtował się znacznie lepiej: wynosił w 2014 r. 2,6%, a za trzy kwartały 2015 r 2,7%. Czy tak niska rentowność handlu detalicznego to kwestia ukrywania zysków? Trzeba by to udowodnić. Uważa się, że wielkie sieci międzynarodowe część zysków transferują w kosztach usług realizowanych na rzecz powiązanych podmiotów zagranicznych. Ale krajowe nie mają tej możliwości.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że rentowność obrotu w tych statystykach jest wartością średnią, są zatem firmy w wyższej i o niższej rentowności – w większości niższej – efekt skośności rozkładu. Oto znany niżej podpisanemu autentyczny przykład małego sklepu księgarskiego. Kilka lat temu jego obroty wyniosły 4,845 mln zł, zysk z działalności 114,9 tys. zł, straty 77,5 tys. zł, zysk brutto 37,4 tys. zł, zapłacono podatek dochodowy 7,1 tys. zł. A gdyby mieli zapłacić 1% podatku od przychodów, byłoby to 48,5 tys. zł – byliby zrujnowani, podatek wyższy od zysku. Nawet gdyby podatek wyniósł 0,5% to byłoby to ponad 24 tys. zł – do zapłacenia, ale znacznie wyższy od dotychczasowego podatku od zysków.

Co prawda teoretycznie dla przedsiębiorców sama wielkość stopy opodatkowania zysków nie ma wielkiego znaczenia, bo ważne jest co innego: co może on odpisać w ciężar kosztów, czyli jaka realnie jest ta nadwyżka, która jest podstawą wyznaczenia podatku, ale właśnie na tym polega wada (i błąd!) koncepcji opodatkowania przychodów, że zupełnie abstrahuje od kosztów. A to jest w gruncie rzeczy kwestia kluczowa. I przecież: jak firmy zaczną ciąć koszty, to na kim się to odbije? – Obawiam się, że na pracownikach.

Podatek od przychodów jest zatem pewną iluzją wynikającą z niedostrzeżenia tego, że realne warunki i zdolności do płacenia podatku (czyli posiadanie nadwyżki dochodów) – są bardzo zmienne i zróżnicowane. Pewnym postępem jest zaproponowanie progresji, czyli małego podatku przy niskich obrotach i wyższego przy wysokich. Ale czy rzeczywiście rentowność koreluje dodatnio z wielkością obrotu? Trzeba tę kwestię skrupulatnie zbadać, bo tu istotnym czynnikiem może być na przykład położenie przedsiębiorstwa (małe miasto, duże miasto, wieś), jak i czas (sezon, po sezonie). Czy Autorzy koncepcji oparli się na jakichś badaniach?  

Prof. dr hab.  Jerzy Żyżyński

profesor ekonomii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP VIII kadencji

Artykuł opublikowany dzięki uprzejmości Serwisu Doradztwa Podatkowego prowadzonego przez Instytut Studiów Podatkowych

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/737272,Opodatkowanie-handlu-wielkopowierzchniowego-czy-podatek-od-przychodow-jest-dobrym-rozwiazaniem.html

Jaka stawka ryczałtu dla usług budowlanych wykonywanych z materiałów powierzonych

Z przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mogą wynikać teoretycznie dwie stawki:

5,5% na podstawie 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy, jako przychody z robót budowlanych

albo

8,5% zgodnie z 12 ust.1 pkt 3 lit. f) ww. ustawy, jako przychody z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

Ryczałtowcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług (robót) budowlanych uzyskują czasami od organów podatkowych, a także na infolinii Krajowej Informacji Podatkowej sprzeczne informacje, właśnie w sytuacji wykonywania takich usług z materiałów budowlanych klienta.

Monitor Księgowego – prenumerata

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyrażonym w indywidualnej interpretacji podatkowej z 8 stycznia 2016 r. (ITPB1/4511-1125/15/MPŁ) wszystkie przychody uzyskiwane (przez podatników ryczałtu ewidencjonowanego) z robót budowlanych są opodatkowane wg stawki 5,5% – bez względu na to, czy usługi są wykonywane z materiałów własnych, czy powierzonych przez klienta.

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie rozróżnia bowiem robót budowlanych wykonywanych z użyciem materiałów własnych czy powierzonych przez klienta.

Natomiast art. 12 ust.1 pkt 3 lit. f) tej ustawy nie ma zastosowania, bowiem w trakcie robót budowlanych wykonywanych przez podatnika (w tym przypadku wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych) nie jest wytwarzany żaden konkretny przedmiot (wyrób).

Organ podatkowy przypomniał, że przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawierają definicji usług budowlanych ani robót budowlanych. Dlatego też trzeba tej definicji szukać w art. 3 pkt 7 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z którym przez roboty budowlane – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm

Warto też pamiętać, że aby prawidłowo ocenić możliwość zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego trzeba zawsze zakwalifikować rodzaj wykonywanych usług do określonego grupowania PKWiU. Takiej kwalifikacji dokonuje sam podatnik.

Bowiem załącznik Nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) zawiera wykaz usług oznaczonych wg PKWiU, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,”.

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/ryczalt/dzialalnosc-gospodarcza/737270,Jaka-stawka-ryczaltu-dla-uslug-budowlanych-wykonywanych-z-materialow-powierzonych.html

Jak złożyć deklarację PIT za pomocą systemu e-Deklaracje

Deklaracje składane drogą elektroniczną

Rodzaje deklaracji PIT, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego nieweryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (dane autoryzujące) do podpisania dokumentu zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2015 r. poz. 2362).

A zatem w rozliczeniu rocznym za 2015 r. przy użyciu systemu e-Deklaracje z podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (dane autoryzujące) mogą być składane następujące deklaracje PIT:

– w sprawie podatku dochodowego: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC;

– w sprawie zryczałtowanego podatku: PIT-28, PIT-16, PIT-16A, PIT-16Z, PIT-19A;

– dotyczące obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R.

Ulga na dzieci w rozliczeniu rocznym PIT

Deklaracje mogą być składane z załącznikami. Drogą elektroniczną możliwe jest również składanie korekty powyższych deklaracji.

Dane autoryzujące do deklaracji

Do wysłania deklaracji bez podpisu kwalifikowanego wymagane są następujące dane autoryzujące:

– podpis elektroniczny nieweryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (tzw. dane autoryzujące)

–  identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;

– imię (pierwsze);

– nazwisko;

– data urodzenia;

– kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek  albo wartość „0” (zero) w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)

PIT przez Internet w kilku krokach

1. Wejdź na stronę systemu e-Deklaracje na www.e-deklaracje.gov.pl, pobierz i zainstaluj z zakładki Do pobrania aplikację e-Deklaracje Desktop lub wtyczkę (plug-in) lub skorzystaj z formularza interaktywnego na tejże stronie;

2. Wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz z zakładki – Formularze, a następnie go wypełnij;

3. Podpisz go wpisując kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek  albo wartość „0” (zero) w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku;

4. Wyślij dokument;

5. Pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.

Godzinę złożenia e-deklaracji potwierdza UPO

Warto też zauważyć, że zasady wskazywania urzędu skarbowego dla deklaracji składanych drogą elektroniczną przy użyciu danych autoryzujących (podpis elektroniczny nie weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) są takie same jak dla dokumentów składanych w formie papierowej.

Ponadto, zeznanie podpisywane jest tylko przez małżonka który występuje pierwszy na zeznaniu i w ten sposób składa oświadczenie o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Źródło: http://pit.infor.pl/dzial/rozliczenia_osob_fizycznych/zlozenie_zeznania/737260,Jak-zlozyc-deklaracje-PIT-za-pomoca-systemu-eDeklaracje.html

Ranking najlepszych i najgorszych przepisów podatkowych

W rankingu podatkowym Stowarzyszenia kryterium wyróżnienia dla HITU jest zazwyczaj korzyść dla podatnika lub przedsiębiorcy płynąca z zastosowania danego rozwiązania lub jego pozytywny wpływ na prowadzenie działalności i na życie podatnika, dla BUBLA zaś – perspektywa ich utrudnienia wskutek absurdalności lub niejasności wprowadzonego rozwiązania legislacyjnego.

Podwyższenie o 20% ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko oraz możliwość odzyskania kwoty niewykorzystanej ulgi – do wysokości łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

Ulga na dzieci w rozliczeniu rocznym PIT

Umożliwienie od 1 lipca 2015 r. odliczania 50% VAT od paliwa do samochodów osobowych wykorzystywanych do celów „mieszanych”, czyli do działalności gospodarczej i do celów prywatnych.

Uruchomienie portalu podatkowego, na którym można sprawdzić, czy kontrahenci są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, czy jako zwolnieni z VAT, czy tez w ogóle nie są zarejestrowani dla celów VAT. Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” jest dostępna od 26 czerwca 2015 r. i jest przydatna m.in. w związku z odwrotnym obciążeniem czy ulga na złe długi.

Odwrotne obciążenie VAT – status kontrahenta można sprawdzić na smartfonie

Wprowadzenie od początku 2015 r. ryczałtowego rozliczania w podatku dochodowym od osób fizycznych używania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych (250 zł i 400 zł – w zależności od pojemności silnika samochodu).

Loteria paragonowa z nagrodami, która ma zachęcać do wydawania i brania paragonów fiskalnych. Ruszyła ona 1 października 2015 r. i wzbudziła ogromne zainteresowanie podatników rejestrujących masowo paragony fiskalne.

Narodowa Loteria Paragonowa – jak wziąć udział, jak zarejestrować paragon

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/zmiany-prawa/737254,Ranking-najlepszych-i-najgorszych-przepisow-podatkowych.html

Obowiązek posiadania podatkowej dokumentacji cen transferowych

Działania te mają na celu zapobieganie stratom potencjalnych wpływów z tytułu podatku dochodowego na całym świecie. Kraje uczestniczące w pracach nad BEPS, zobowiązały się do stopniowego wdrażania rekomendacji OECD. BEPS można więc w skrócie scharakteryzować jako niezgodności w przepisach poszczególnych państw, które ostatnimi czasy zostały wykryte przez OECD.

Zmiany wprowadzane w polskich przepisach dotyczących przygotowywania podatkowych dokumentacji cen transferowych są również efektem uwag zgłoszonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, która między innymi wskazała na konieczność rozszerzenia zakresu informacji przekazywanych przez podatników organom podatkowym na temat transakcji z podmiotami powiązanymi.

Na początku należy poświęcić chwilę na przeanalizowanie wprowadzanej modyfikacji pojęcia podmiotów powiązanych, do których co do zasady odnosi się obowiązek posiadania podatkowej dokumentacji cen transferowych.

Weryfikacja cen transferowych jednym z priorytetów administracji podatkowej w 2016 r.

Jednym z podstawowych kryteriów determinujących powstanie powiązań pomiędzy dwoma podmiotami jest według przepisów posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu. Obecnie próg powodujący powstanie powiązań kapitałowych w rozumieniu przepisów o cenach transferowych wynosi 5 proc. i zgodnie jest uznawany za jeden z najbardziej restrykcyjnych na świecie.

Po wejściu w życie planowanych zmian próg ten zostanie podniesiony do 20 proc. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy – zmiana ta ma na celu wyłączenie z przepisów o cenach transferowych tzw. „inwestycji portfelowych”, czyli operacji zakupu przez inwestorów z jednego kraju papierów wartościowych podmiotów z innego kraju (a nie konkretnego przedsiębiorstwa, dobra materialnego czy intelektualnego bądź usługi).

Oznacza to, że podmioty mające wyłącznie relacje kapitałowe poniżej wprowadzanego poziomu 20 proc. nie będą już traktowane, jako podmioty powiązane, a tym samym ceny w transakcjach pomiędzy nimi nie będą mogły podlegać ocenie i obowiązkom dokumentacyjnym według nowych przepisów o cenach transferowych.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm (książka)

Odnośnie samej dokumentacji, jedną z największych zmian jest przyjęcie przez ustawodawcę koncepcji trzystopniowego dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi, uwzględniającej zalecenia UE i OECD. Zakres informacji do przedstawienia w dokumentacji i dodatkowych obowiązków sprawozdawczych ma być uzależniony od wysokości przychodów i kosztów wygenerowanych przez podatnika. W praktyce oznacza to, że zgodnie z nowymi regulacjami tworzone będą dokumentacje:

  • na poziomie lokalnym (tzw. „Local File”),
  • dokumentacje grupowe (tzw. „Master File) oraz
  • raportowanie wg. krajów (tzw. „Country-By-Country Reporting”).

W obecnym stanie prawnym dokumentacja powinna zostać przygotowana, jeśli wartość transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w danym roku przekroczy określony w ustawie próg. Natomiast zgodnie z wprowadzanymi zmianami, obowiązek sporządzenia dokumentacji przez danego podatnika będzie uzależniony od wysokości przychodów i kosztów wygenerowanych przez niego w danym roku podatkowym.

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/737251,Obowiazek-posiadania-podatkowej-dokumentacji-cen-transferowych.html

Środki wypłacane za ustanowienie służebności zwolnione z podatku

Posiadacze gruntów nieraz muszą zgodzić się na ustanowienie służebności gruntu ze względu na różnego rodzaju instalacje, najczęściej energetyczne. Obecnie właściciel ziemi może przynajmniej uzyskać odszkodowanie od właściciela tych instalacji. Ale czasem pojawia się problem, czy i jak opodatkować tego typu środki. Zwłaszcza, że organy skarbowe często tak interpretują przepisy, aby jednak podatek nałożyć.

Nie odszkodowanie, ale pieniądze za utrudnienia

Tak było w przypadku interpretacji z 27 czerwca 2014 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Zwrócił się o nią podatnik, który wyjaśnił, że ze względu na budowę elektrowni wiatrowej na działce, wydzielonej lecz położonej w środku jego gruntów, musiał on ustanowić służebność gruntową na rzecz firmy, która tę siłownię zamierza wybudować. Chodziło o służebność związaną z koniecznością przeprowadzenia linii energetycznej na jego gruncie oraz prawo do wjazdu i parkowania pojazdów, które będą wykorzystywane do konserwacji i ewentualnej naprawy instalacji.

Zwolnienie z PIT wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu – od kiedy przysługuje

Podatnik uznał, że choć w umowie z firmą zostało zapisane, iż za służebność dostanie on wynagrodzenie, to faktycznie chodzi o odszkodowanie, a od tego typu środków – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podatku się nie płaci.

Ale Izba Skarbowa w Warszawie to stanowisko zakwestionowała. Uznała bowiem, że w przypadku podatnika nie ma mowy o żadnych inwestycjach, które zostały zapisane w przepisach podatkowych. I że środki, jakie uzyskał od firmy budującej elektrownię, wynikają jedynie z rekompensaty za utrudnienia, wynikające z budowy w sąsiedztwie gruntów podatnika. A skoro tak, to musi zapłacić podatek.

Odszkodowanie, bo spełnia warunki ustawowe

Ale resort finansów interpretacją z 14 stycznia 2016 r. (sygnatura DD3.8222.2.195.2015.CRS) zmienił decyzję Izby Skarbowej. Uznał, że jej wykładnia przepisów jest nieprawidłowa, a rację ma podatnik. Minister Finansów zwrócił uwagę, że na mocy art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy wolne od podatku są odszkodowania wypłacane na podstawie wyroków sądowych i zwartych umów, które otrzymują posiadacze gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu m.in. ustawienia służebności gruntowej, w wyniku prowadzonych na tych gruntach inwestycji w budowę urządzeń infrastruktury technicznej.

Polecamy: Podatki 2016 – komplet żółtych książek

A skoro podatnik uzyskał świadczenie ze względu na służebność, dzięki której właściciel elektrowni mógł przez grunty podatnika przeprowadzić podziemne urządzenia i instalacje, konieczne do działania siłowni, to warunki postawione w ustawie spełnił. Skoro tak, pieniądze są z podatku zwolnione.

Marek Siudaj, Tax Care

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/737245,Srodki-wyplacane-za-ustanowienie-sluzebnosci-zwolnione-z-podatku.html

Rozliczenie czasu pracy podczas podróży służbowej

Sposób rozliczenia czasu pracy w podróży służbowej uzależniony jest nie tylko od wypracowanych przez pracownika godzin, ale również od harmonogramu czasu pracy zaplanowanego dla niego na czas podróży służbowej. Do czasu pracy podczas podróży służbowej w dniu wolnym pracownika zalicza się wyłącznie czas wykonywania zadań pracowniczych.

Podróż służbowa oznacza wykonywanie zadania służbowego poza stałym miejscem pracy lub poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy. Jest to zatem nic innego, jak polecony pracownikowi przez pracodawcę wyjazd służbowy poza stałe miejsce pracy lub poza siedzibę firmy.

Sama podróż służbowa, jako taka, nie jest czasem pracy. Zgodnie bowiem z definicją zawartą w Kodeksie pracy, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu pracy lub w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę. Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy oznacza zaś gotowość do wykonywania obowiązków pracowniczych wynikających z umowy o pracę, a co za tym idzie – do wykonywania pracy. Wyjazd służbowy sam w sobie nie oznacza gotowości do wykonywania pracy, lecz stanowi jedynie odbywanie podróży.

Rekomendowany produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem + poradnik w prezencie

Podróż służbowa pracownika nie oznacza, że pozostaje on w dyspozycji pracodawcy.

Od powyższej zasady istnieją jednak dwa bardzo ważne wyjątki. Pierwszy z nich dotyczy czasu wykonywania pracy. Jeśli pracownik podczas podróży służbowej wykonywał pracę, to cały czas wykonywania pracy należy wliczyć do czasu pracy. Nie ma przy tym znaczenia, ile godzin podczas takiej podróży pracownik pracował ani kiedy te godziny przypadały (czy w harmonogramowych godzinach pracy czy poza nimi).

Pracodawca wysłał pracownika w podróż służbową w godzinach od 8.00 do 20.00. W podróży tej pracownik wykonywał pracę w godzinach od 12.00 do 16.00. Oznacza to, że 4 godziny wykonywania zadań pracowniczych należy zaliczyć do czasu pracy. Pozostałe godziny wliczamy tylko wówczas, gdy pokrywają się z godzinami pracy pracownika.

Czas podróży służbowej w zakresie, w jakim pracownik podczas tej podróży nie wykonywał czynności pracowniczych, nie jest co do zasady czasem pracy. Chodzi tu przede wszystkim o czas dojazdu i powrotu z miejsca podróży służbowej oraz czas wolny w takiej podróży. Tu jednak pojawia się drugi wyjątek. Otóż czas podróży służbowej w części, w jakiej pracownik nie wykonywał pracy, jest zaliczany do czasu pracy o tyle, o ile czas ten przypadał w harmonogramowych godzinach pracy pracownika. Czas przejazdów oraz czas, w którym pracownik nie wykonywał żadnej pracy (np. oczekiwał na rozpoczęcie pracy lub korzystał z czasu wolnego) podczas podróży służbowej, zalicza się do czasu pracy w tym zakresie, w którym mieści się w godzinach, jakie na dany dzień pracownik miał wyznaczone w obowiązującym go grafiku.

Źródło: http://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/podroze_sluzbowe/737236,Rozliczenie-czasu-pracy-podczas-podrozy-sluzbowej.html

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)

Czym jest Wstępnie wypełnione zeznanie (PFR)?

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR – Pre-Filled tax Return) to propozycja rozliczenia rocznego PIT-37, udostępniana przez administrację podatkową, przygotowana wyłącznie na podstawie informacji pochodzących z informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R  otrzymanych od płatników. Nie obejmuje ona m.in. przychodów otrzymywanych od organów rentowych (np. ZUS). Jeśli więc podatnik otrzymał przychody od organów rentowych musi je uwzględnić (dopisać) w zeznaniu.

Dla kogo jest PFR?

Wstępnie wypełnione zeznanie adresowane jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które zobowiązane są do rozliczenia rocznego na formularzu PIT-37. Usługa dostępna jest zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie jak i wspólnie z małżonkiem. Istnieje możliwość także rozliczenia jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Ulga na dzieci w rozliczeniu rocznym PIT

Gdzie znaleźć PFR i co trzeba zrobić by wysłać PFR?

Aby skorzystać z PFR należy wykonać kilka kroków.

1. Wejść na zakładkę Pobierz PFR PIT-37.

2. Dokonać wyboru sposobu rozliczenia (indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem).

3. Dokonać uwierzytelnienia wprowadzając dane: identyfikator podatkowy PESEL albo NIP, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, kwotę przychodu uzyskanego w 2014 r. (sumę wszystkich przychodów wykazanych w PIT-11, PIT-8C, PIT-R).

UWAGA!

Po przekroczeniu limitu 5 błędnych prób uwierzytelniania następuje automatyczna blokada dostępu do usługi PFR, a podatnik otrzymuje komunikat „Błąd pobrania wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR)…”. W tej sytuacji można wysłać zeznanie korzystając z innych dostępnych metod – przez e-Deklaracje lub papierowo.

Polecamy: PIT-Y 2015 (książka + CD)

4. Po uwierzytelnieniu system podaje informacje o dokumentach źródłowych, na podstawie których przygotowano PFR PIT-37.

5. Po pobraniu wstępnie wypełnionego zeznania istnieje możliwość edycji wszystkich pól formularza, a także możliwość modyfikacji wszelkich danych zaprezentowanych w pobranym PFR PIT-37.

6. Po sprawdzeniu wszystkich danych i upewnieniu się, że deklarację uzupełniono o wszystkie niezbędne elementy (np. przychody z organów rentowych, ulgi, załączniki, przekazanie 1% podatku na OPP) należy zeznanie podpisać:

– Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym lub

– Danymi autoryzującymi (Podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) (), tj. poprzez wpisanie kwoty przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym.

Źródło: http://pit.infor.pl/dzial/rozliczenia_osob_fizycznych/zlozenie_zeznania/737241,Wstepnie-wypelnione-zeznanie-podatkowe-PFR.html

Sponsoring

W polskim porządku prawnym sponsoring nie został odrębnie uregulowany. Umowa sponsoringu jest więc umową nienazwaną, tworzoną w oparciu o ogólną zasadę swobody umów (art. 3531 k.c.).

Zasadniczą jej cechą jest ekwiwalentność świadczeń (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 09.07.2002 r., sygn. akt I SA/Ka 1062-1063/01), a więc przede wszystkim zobowiązanie się sponsora do finansowania lub współfinansowania działalności zamierzonej lub realizowanej już przez sponsorowanego, w zamian za co sponsorowany zobowiązuje się do poinformowania opinii publicznej o finansowaniu lub współfinansowaniu wyżej wymienionej działalności przez sponsora poprzez popularyzowanie oznaczenia indywidualizującego sponsora w obrocie w trakcie tego przedsięwzięcia (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19.04.2004 r., sygn. akt VI Aca 709/03).

Należy przy tym wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje umowy sponsoringu. W ramach sponsoringu finansowego sponsor przekazuje pewną kwotę pieniężną w zamian za usługę reklamową świadczoną przez sponsorowanego. Z kolei w przypadku sponsoringu rzeczowego (usługowego), sponsor przekazuje na rzecz sponsorowanego towary bądź usługi.

Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm

Niewątpliwie samo świadczenie usługi przez sponsorowanego jest usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tak jak usługa reklamowa. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, powinien on z tytułu świadczonej usługi reklamowej naliczyć VAT należny i udokumentować wykonanie usługi fakturą. 

Zgodnie  z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT będzie więc miała zastosowanie podstawowa, 23-proc. stawka podatku. Tak wynika z interpretacji indywidualnej z 23.08.2012 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, znak IPPP2/443-523/12-4/AO, cyt.: „Wobec powyższego, przekazana kwota wsparcia finansowego na rzecz Wnioskodawcy stanowi wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług określone w art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług podlegające opodatkowaniu stawką właściwą dla świadczonych usług.

W związku z tym, że ww. usługi nie zostały wymienione w ustawie ani w rozporządzeniach wykonawczych jako objęte preferencyjnym opodatkowaniem zastosowanie będzie miała 23% stawka podatku VAT.” Analogicznie interpretacja indywidualna z 30.08.2012 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, znak IPPP2/443-509/12-5/RR.

Odsetki 2016 – rewolucyjne zmiany

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podmiotowi sponsorującemu będzie więc przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez sponsorowanego z tytułu świadczonej usługi reklamowej. Oczywiście warunkiem jest, aby usługi wykorzystywane przez sponsora służyły do reklamowania (wykonywania) czynności opodatkowanych VAT.

Tak wynika również z interpretacji indywidualnej z 04.12.2007 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, znak ILPP1/443-195/07-2/MT, cyt.: „Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w fakturach VAT wystawionych przez jednostkę sponsorowaną za usługę reklamowo-promocyjną na rzecz sponsora.”. Podobnie interpretacja indywidualna z 03.10.2012 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, znak IPPP2/443-701/12-2/KOM.

W przypadku wariantu barterowego (sponsoring rzeczowy), przekazanie towarów przez sponsorującego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Sponsorujący powinien więc wykazać należny podatek VAT od przekazywanych towarów i udokumentować ich dostawę fakturą. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku sponsoringu usługowego.

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/rozliczenia-vat/737240,Sponsoring-opodatkowanie-i-rozliczanie-VAT.html

ZUS IWA do 1 lutego 2016 r.

1 lutego upływa termin złożenia ZUS IWA

Dnia 31 stycznia 2016 upływa termin złożenia informacji ZUS IWA przez płatników składek, którzy są zobowiązani wypełnić druk. W związku z faktem, iż 31 stycznia br. przypada w niedzielę, termin na przekazanie informacji upływa 1 lutego 2016 r.

Polecamy: Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2016 (książka + CD)

Kto jest zobowiązany do wypełnienia informacji ZUS IWA?

Informację o danych do ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA, za dany rok kalendarzowy zobowiązani są przekazywać płatnicy, którzy spełniają następujące warunki (łącznie):

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia
  • 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej przez jeden dzień
  • w styczniu następnego roku.
  • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych za rok, za który składana jest informacja.
  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

Płatnik przekazuje informacje ZUS IWA, w tej samej formie, w której zobowiązany jest przekazywać dokumenty rozliczeniowe określone w przepisach o Systemie Ubezpieczeń Społecznych.[1]

Nowa stawka będzie obowiązywała od kwietnia 2016 r.

Ustalona na rok składkowy stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe, obejmuje składki obowiązujące  od 1 kwietnia 2016 r. do marca 2017 r.

Do 20 kwietnia 2016 roku ZUS przekaże informację o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe Płatnikom, którzy składali ZUS IWA za trzy poprzednie lata kalendarzowe.

Pozostali Płatnicy ustalają wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe samodzielnie.

Czym grozi nieprzekazanie informacji ZUS IWA w terminie?

Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zwanej „ustawą wypadkową), Płatnik składek, który nie przekaże danych lub przekaże nieprawdziwe dane, co spowoduje zaniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, Zakład ustala, w drodze decyzji, stopę procentową składki na cały rok składkowy w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych. Płatnik składek zobowiązany jest opłacić zaległe składki wraz z odsetkami za zwłokę[2].

[1] Zasady składania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA

[2] Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673; Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zobacz również: Składki na ubezpieczenia społeczne 2016

Źródło: http://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/zus/ubezpieczenia-spoleczne/737239,ZUS-IWA-do-1-lutego-2016-r.html